ചെറിയ മാർക്കറ്റ്

ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ങ്ത്സ് കൂടിക്കലരുക

എങ്ങനെ 100 മടങ്ങ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അരികിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ വ്യാപാരം

നിങ്ങൾ ബിത്മെക്സ നല്ല പണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്?


100ലിവറേജുചെയ്യുക ×!! ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് എക്സ് അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുക


നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ തിരയുന്ന എങ്കിൽ, ഓഫ് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട പ്രക്രിയ ഇല്ല. പല സർഗ്ഗാത്മക ആളുകൾ വലിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ, എന്നാൽ ആസൂത്രണം അവരുടെ സമീപനം നിഷ്ഫലമായ ആണ് ഒടുവിൽ ഫ്ലോപ്പുകൾ. സർവ്വപ്രധാനമായ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വലിപ്പം ഒരു വിപണി കണ്ടെത്തും. ഇപ്പോൾ ഈ കട്ട് എന്താണ്?

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ഓട്ടോമാറ്റിക് സമ്പത്ത്: ഇന്റർനെറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നു

നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സമ്പത്ത് നേടാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഒരു ഉറച്ച ബിസിനസ്സ് പണിയും എങ്ങനെ ...

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ചെറുകിട മിഡ് സൈസ് ബിസിനസ് വേണ്ടി ഉല്പാദനക്ഷമത ആന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് തെളിവുകളും

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ, ഞാൻ രചയിതാക്കളുടെ മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ചെയ്തു പറയാം ഓപറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു മേഖലയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഈ വിഷയങ്ങളും പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം കണ്ടെത്താൻ, വെസ്റ്റേൺ, പ്രത്യേകിച്ച്, വളരെ ഉയർന്ന. രചയിതാക്കൾ അഭിഭാഷകരുമായും (ഉദാ, ഷ്രോഡർ, 2004) വലിയ സംരംഭങ്ങൾ ഇടപെട്ട, മാനുഫാക്ചറിങ്, സേവന മേഖലകളിലെ നിന്നും; ചെറുകിട സംരംഭകരുടെ, ചെറുകിട വ്യവസായം അറിയപ്പെടുന്നു, ന്യൂനപക്ഷ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് ബിസിനസ്, എസ്എംഇ (ചെറുകിട ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള എന്റർപ്രൈസ്), അല്ലെങ്കിൽ SMB (ചെറുകിട ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ബിസിനസ്), ഫലത്തിൽ അവരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ട്രേഡ് ഷോ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് – സുധാകരനാണ് നുറുങ്ങുകൾ

Trade shows are anything but a walk in the park, even for experienced exhibitors but if you've never "പരിചയ" one it can certainly be a daunting task. എങ്കിലും, as big as the mountain appears you know that you must include trade shows into your marketing mix. ഒടുവിൽ, after months of angst and planning you finally decided to take the plunge and attend your first consumer trade show as an exhibitor - the day of reckoning has arrived. But wait a minute, which show wi...

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

അഞ്ച് ലളിതമായ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലയന്റ് വൃന്ദത്തെ

ഗുണമേന്മയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒരു കുളം സൃഷ്ടിക്കുകയും വേണം? ഈ അഞ്ച് ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

മാർക്കറ്റിംഗ് ചൊമപ്ംയ് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

If you're still managing your marketing promotion campaigns in-house, you should consider outsourcing to a promotional advertising and marketing firm that offers a complete variety of support service.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

എങ്ങനെ നിയമം ഇടുക ലേക്ക് & നിങ്ങളുടെ നിയമ പരിശീലനം മാർക്കെറ്റിംഗ് കടന്നു ഓര്ഡര്

First in a series of three articles Regardless of your law firms focus criminal, civil, കോർപ്പറേറ്റ്, കുടുംബം, ബിസിനസ്സ്, തുടങ്ങിയവ. the greatest challenge most small to mid-size firms face is the lack of a strategic and disciplined approach to business development. Relying on referrals does not a strategy make! And waiting to get serious about marketing until that major case is wrapped up is way too late.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

യുഎസ്എ കൈമാറൽ വിലാസം

The whole world has become a small marketplace. Due to the advent of computerization and the Internet, people from different parts of the world have access to various lifestyles, customs, products and services of different locations. The USA markets have always been attractive for international shoppers. പക്ഷേ, they face many problems when shipping their consignments to their locations.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ചിന്തയെയും പരാജയം നിങ്ങളുടെ ചെറുകിട ബിസിനസ് ദൊഒമിന്ഗ് ചെയ്യുന്നു?

One problem that many small business owners run into is simply thinking too small. I often have readers writing to me asking for helping getting their business ideas off the ground. I also often hear from folks who have run their small businesses into the ground. There are five key areas where you can think too small -- and doom your business to failure.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

നിങ്ങളുടെ പരസ്യംചെയ്യൽ കഴിവുകൾ ക്വിസ്

പരസ്യം ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ആണ്. പരസ്യം ജയിക്കുന്നപക്ഷം, അത് വലിയ ലാഭം അർത്ഥമാകാം. പരമ്പരാഗത പരസ്യ മെദിഉമ്സ് വളരെ ചെലവേറിയ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം പരസ്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നൂതന ചിന്ത ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ഫിലിം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫിലിം യാത്രാ ലഭിക്കുമോ

ഫിലിം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫിലിം യാത്രാ ലഭിക്കുമോ - വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും!

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

ഒരു ഷൂസ്ട്രിംഗിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ബജറ്റ് ഒരു ബുസിനെഷ്സ് ആണെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യമായ പണം നഷ്ടമാകുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം എന്നാൽ വലിയ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള വാഗ്ദാനം ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

വെർച്വൽ യുഎസ്എ വിലാസം

Internet and several other sophisticated technologies have provided new means of doing business, ഷോപ്പിംഗ്, communicating and many other works. The whole world is now turning out to be a small market place and the distance between nations is shrinking gradually. The concept of virtual address enables an individual, a company or a group of companies to create a distinct identity for themselves by availing facilities without being physically present there. As t

കൂടുതല് വായിക്കുക...

പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്: ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
ചെറിയ മാർക്കറ്റ്
ബിസിനസ് വാർത്ത ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WebSite.WS | GVMG - ആഗോള വൈറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
GVMG - പ്രസിദ്ധീകരണം രാജ്യം പട്ടിക : വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്ബ് ചുറ്റും നിങ്ങളുമായി ലേഖനം പങ്കിടാൻ അനുവദിക്കുക

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | ആഫ്രിക്ക | അൽബേനിയ | അൾജീരിയ | അൻഡോറ | അങ്കോള | ആന്റിഗ്വ ബർബുഡ | അറബ് | അർജന്റീന | അർമീനിയ | ആസ്ട്രേലിയ | ആസ്ട്രിയ | അസർബൈജാൻ | ബഹമാസ് | ബഹറിൻ | ബംഗ്ലാദേശ് | ബാർബഡോസ് | ബെലാറസ് | ബെൽജിയം | ബെലിസ് | ബെനിൻ | ഭൂട്ടാൻ | ബൊളീവിയ | ബോസ്നിയ ഹെർസഗോവിന | ബോട്സ്വാന | ബ്രസീൽ | ബൾഗേറിയ | ബർകിന ഫാസോ | ബുറുണ്ടി | കംബോഡിയ | കാമറൂൺ | കാനഡ | കേപ് വെർഡെ | ചാഡ് | ചിലി | ചൈന | കൊളമ്പിയ | കൊമോറോസ് | കോംഗോ | കോസ്റ്റാ റിക | ക്രൊയേഷ്യ | ക്യൂബ | സൈപ്രസ് | ചെക്ക് | ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് | ദാറുസലാം | ഡെന്മാർക്ക് | ജിബൂട്ടി | ഡൊമിനിക്കൻ | ഡൊമിനിക്കന് റിപ്പബ്ലിക്ക് | കിഴക്കൻ ടിമോർ | ഇക്വഡോർ | ഈജിപ്ത് | എൽ സാൽവദോർ | എറിത്രിയ | എസ്റ്റോണിയ | എത്യോപ്യ | ഫിജി | ഫിൻലാൻഡ് | ഫ്രാൻസ് | ഗാബൺ | ഗാംബിയ | ജോർജിയ | ജർമ്മനി | ഘാന | ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ | ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ(യുകെ) | ഗ്രീസ് | ഗ്രെനഡ | ഗ്വാട്ടിമാല | ഗ്വിനിയ | ഗിനി-ബിസൗ | ഗയാന | ഹെയ്ത്തി | ഹോണ്ടുറാസ് | ഹോംഗ് കോങ്ങ് | ഹംഗറി | ഐസ് ലാൻഡ് | ഇന്ത്യ | ഇന്തോനേഷ്യ | ഇറാൻ | ഇറാഖ് | അയർലൻഡ് | ഇസ്രായേൽ | ഇറ്റലി | ഐവറി കോസ്റ്റ് | ജമൈക്ക | ജപ്പാൻ | ജോർദാൻ | കസാക്കിസ്ഥാൻ | കെനിയ | കിരിബതി | കൊസോവോ | കുവൈറ്റ് | കിർഗിസ്ഥാൻ | ലാവോസ് | ലാത്വിയ | ലെബനോൺ | ലെസോതോ | ലൈബീരിയ | ലിബിയ | ലിച്ചെൻസ്റ്റീൻ | ലിത്വാനിയ | ലക്സംബർഗ് | മാകോ | മാസിഡോണിയ | മഡഗാസ്കർ | മലാവി | മലേഷ്യ | മാലദ്വീപ് | മാലി | മാൾട്ട | മാർഷൽ | മാർട്ടിനിക് | മൗറിത്താനിയ | മൗറീഷ്യസ് | മെക്സിക്കോ | മൈക്രോനേഷ്യ | മോൾഡോവ | മൊണാകോ | മംഗോളിയ | മോണ്ടിനെഗ്രോ | മൊറോക്കോ | മൊസാംബിക്ക് | മ്യാന്മാർ | നമീബിയ | നൌറു | നേപ്പാൾ | നെതർലാൻഡ്സ് | .ദേശീയ അഗസ്റ്റോ നെവിസ് | ന്യൂസിലാന്റ് | നിക്കരാഗ്വ | നൈജർ | നൈജീരിയ | ഉത്തര കൊറിയ | വടക്കൻ അയർലണ്ട് | വടക്കൻ അയർലണ്ട്(യുകെ) | നോർവേ | ഒമാൻ | പാകിസ്ഥാൻ | പലാവു | പാലസ്തീൻ ടെറിറ്ററി | പനാമ | പാപുവ ന്യൂ ഗ്വിനിയ | പരാഗ്വേ | പെറു | ഫിലിപ്പീൻസ് | പോളണ്ട് | പോർചുഗൽ | പ്യൂർട്ടോ റിക്കോ | ഖത്തർ | പുനസ്സമാഗമം | റൊമാനിയ | റഷ്യ | റുവാണ്ട | സെയിന്റ് ലൂസിയ | സമോവ | സാൻ മരീനോ | സാവോടോമുംപ്രിന്സിപ്പിയും | സൗദി അറേബ്യ | സെനഗൽ | സെർബിയ | സീഷെൽസ് | സിയറ ലിയോൺ | സിംഗപൂർ | സ്ലൊവാക്യ | സ്ലോവേനിയ | സോളമൻ | സൊമാലിയ | സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക | ദക്ഷിണ കൊറിയ | സ്പെയിൻ | ശ്രീ ലങ്ക | സുഡാൻ | സുരിനാം | സ്വാസിലാന്റ് | സ്ലോവാക്യ | സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | സിറിയൻ അറബ് | തായ്വാൻ | താജിക്കിസ്ഥാൻ | താൻസാനിയ | തായ്ലൻഡ് | ടോഗോ | ടോംഗ | ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ | ടുണീഷ്യ | ടർക്കി | തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ | തുവാലു | യുഎസ്എ | ഉഗാണ്ട | യുകെ | ഉക്രേൻ | യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് | യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | അമേരിക്ക | അമേരിക്ക(യുഎസ്എ) | ഉറുഗ്വേ | ഉസ്ബക്കിസ്താൻ | വനുവാടു | വത്തിക്കാൻ | വെനെസ്വേല | വെനിസ്വേലൻ ബൊളീവർ | വിയറ്റ്നാം | വിൻസെന്റ് | യെമൻ | സാംബിയ | സിംബാവേ | GDI | ആഗോള ഡൊമെയ്നുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ, ഇൻക്. | GDI സൈൻഅപ്പ് ഭാഷ മാനുവൽ - GDI അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണം ഭാഷ ഗൈഡ് | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡൊമെയ്ൻ | .ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡൊമെയ്ൻ അനുബന്ധ | ഡോട്ട് WS ബബിൾ | ഡോട്ട് കോം കുമിള | ഡോട്ട് WS ബൂം | ഡോട്ട് കോം ബൂം | ലൈഫ് വരുമാനം | GDI എർത്ത് WEBSITE | ആഗോള എർത്ത് WEBSITE | ആഗോള ലേഖനങ്ങൾ WEBSITE |
ബൈ മാറ്റോ കണ്ണ് ഡ്രോപ്പ്