1000 ඔබ ඔබගේ රැකියාව දඩයම තුළ අවශ්ය නැහැ දේවල්

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


GOING ONLY FOR BRANDING Do you stick only to the top name job boards or portals? ඔව් නම්, ඔබ විශේෂඥ තනතුරු බවට ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා ප්රතික්ෂේප වේ. විශේෂිත කණ්ඩායම් හෝ ව්යවසාය නොවන සමාගම් බොහෝ විට ඉහළ නම් වැළකී. කණාගාටුවට වෙබ් අඩවියේ දී ඇති රැකියා මණ්ඩල පැමිණෙන බව බඳවා වන ආකාරයේ මත පදනම් තෝරන්න. OUTSOURCING YOUR JOB HUNT If you are getting a peer or a consultant to do your job hunt to the level of making contact with a prospective employerstop doing this now. You can get help to the level of someone gathering job order description or information for you. You make connectuse the opportunity to create an impression. RESUME BLASTING Do you treat your resume like a promotional mailer? Distribute it all over the place or get a group email ID and broadcast? මෙයින් අදහස් වන්නේ (1) Your cover letter or your resume is not customized for the job order in handResume customization in lieu of arranging the skill sets for the given job order. (2) You do not follow up; there are employers who seek to measure your interest with the follow up method that you adopt. Plus your prospective employer or their job consultant knows that you are hunting around, which will reduce your market value. Another aspect of mindless blasting is clicking the APPLY FOR THIS JOB button wherever you see it. When you submit your resume to a job where you do not have minimum qualificationsand you have a reason to doing somake an offline connect. 75% of email traffic received by a generic ID such is junk. If you rely only on email to get your next jobforget it. Your resume is probably in the junk folder. PRIVACY Do not write a tell tale resume with private information. We’ve heard enough and more about misuse of private information. Another aspect of privacyusing Internet at work to coordinate your job hunt. Wake upEven a mom & pop street corner store can afford a network and a firewall in it. INTERNET JOB HUNT BALANCE You do not want to rely entirely on the internet for your job search. You do not want to deny the abundance of information that is available on the internet either. Depending on your skills and where you want to be working next, see if your target employers and their head hunters are hanging out in Print Classifieds or Job boards. BEING COOL Email is new ageit has been for over 15 දැන් අවුරුදු :), but an email ID such is not a great identification. Also see what your social networking page is saying about youfrom the eyes of a headhunter, hiring manager or recruiter. Please blogpost here about ‘Big Brother is watching’. Also your resume or your job hunt webpage is a business document; it is not your platform to express political views. Balance 994 things you do not want in your job hunt come under ‘common sense application’. We do not want to question your CSA quotient by putting down all of those 994. (Actually, 6 things as a title did not sound grandiose enough to attract your attention) 1000 ඔබ ඔබගේ රැකියාව දඩයම තුළ අවශ්ය නැහැ දේවල්


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


· 1000 ඔබ ඔබගේ රැකියාව දඩයම තුළ අවශ්ය නැහැ දේවල්

[මෙම තනතුර සඳහා ලින්ක් (HTML කේත)][URL එක යෙදිය]