ව්යාපාරික නාම හා ටැග ලයින්ස් සඳහා, ජනප්රියත්වය පාලනය විය යුතු

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


Don’t turn your search for the perfect name or tag line into a popularity contest! මේ අවස්ථා දෙක පසුගියදා මගේ මාර්ගය හරහා ඇති. පලමු, මම දන්නවා කෙනෙක් පොතේ ඇති හොඳම මාතෘකාව මත ඡන්දය ජනතාව ඉල්ලා. That’s unwise, ජනතාව ඔවුන් පොත් මාතෘකා දී කැමති කියන දේ නිසා: * Doesn’t necessarily distinguish the book from others * Isn’t necessarily clear, spellable හා නිෂේධ අරුත් ගැන්වීමක් නොමිලේ * Doesn’t mean those who are the best audience for the book willget it” * Isn’t always easy to remember and repeat * May not perform well in search engines Second, according to The New York Times, the state of New Jersey put its prospective new tourism slogan to a vote. The winning entry, “New Jersey: Come See for Yourselfreceived just a few more votes thanNew Jersey: The Best Kept Secret.Both the winning and the runner-up New Jersey slogans flunk an elementary test for the effectiveness of a tag line or slogan: It should distinguish the company, or in this case the state, from most or all others. Try this out yourself by plugging in names of other states besides New Jerseymost of the time, the slogan becomes no more and no less applicable. This means the slogan cannot make a strong case for the Garden State. More bluntly, it’s mainly hot air. The New Jersey contest had another serious flaw. To be eligible to vote on the best slogan, you had to be a New Jersey resident. While residents do have the greatest stake in improving the reputation of their state, they by definition don’t belong to the target market of the tourism slogan. To understand what would appeal most to non-New Jerseyans, don’t look to New Jerseyans en masse. Many will be clueless about this and get it upside-down. Outsiders are the ones who need to understand the slogan and respond. I’ll never forget an ad for a Great Plains software company that obviously assumed that a photo of a flat-to-the-horizon landscape without trees was an appealing image. For me, a die-hard New Englander accustomed to heavily wooded hills, this picture had the opposite effectit filled me with horror. ඇත්ත වශයෙන්, someone who lives in New Jersey or North Dakota may be perfectly capable of portraying their region appealingly to outsiders. Instead of asking any group to vote on a winning name or tag line, set up your contest so that people can submit suggestions. Then have either one person or a committee cull the entries according to a list of criteria drawn up beforehand. By selecting and judging rather than mass voting, you’re most likely to end up with a name or slogan that wins over your audience. ව්යාපාරික නාම හා ටැග ලයින්ස් සඳහා, ජනප්රියත්වය පාලනය විය යුතු


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


・ For Business Names And Tag Lines, ජනප්රියත්වය පාලනය විය යුතු

[මෙම තනතුර සඳහා ලින්ක් (HTML කේත)][URL එක යෙදිය]