රසායනික නිරේඛණය – ඔබගේ සියලු කටයුතු නමක්යැයි අවශ්යතා සඳහා නවීකරණ ක්රියාවලිය

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


රසායනික නිරේඛණය is a skilled practice of engraving your brand name on a nameplate. Texas Nameplate Company etches your emblem directly or indirectly on the metallic or non-metallic base and makes it more pliable to any lacerations. Chemical etching can be a substitute for embossing. The chemical etched nameplates are made by masking certain areas of metal by acid resistant material and then taking off desired amount of exposed material by acid. Widely custom name plates are etched on aluminum, මල නොකන වානේ, brass, alloys etc and then baked after stuffing with varnishes for a perfect finish. The depth of industrial name plates etching varies from 0.0015 දක්වා 0.003 අඟල්, depending on the height and stroke of letters and the type of metal or alloy. Along with chemicals gas and electric processes can also etch these wide ranges of metals. Etching, also termed as ‘millingis of different types like laser etching, abrasive etching in which abrasives are used, photo chemical etching which is quite inexpensive and a high quality etching method. Photo chemically etched metals thus produced can be used as cost effective name tags, custom labels, panel boards, personalized name tags, industrial name plates for commercial uses and personalized name plate. Electro etching in which electric current is used instead of chemicals, dry etching does not use chemicals at all, Reactive ion etching which uses electric circuits and gas having chlorine or fluorine as iodized particles and vapor phase etching which also make use of reactive gases and many others to add to the list. Chemical etching is preferred for practical applications and product identification tag. Name Tags made by chemical etching are durable items, which withstand even the harsh surroundings. Chemical etching makes your custom name tags withstand toughest environments, high temperatures and extreme outdoor conditions. Thus solve your purpose year after year. Texas Nameplate Company compliments the etching with screen-printing to avoid splitting or other form of wear and tear. Various adhesives are also added to etched metal name tags according to your specifications for pasting or welding. You can use our chemical etching nameplates on truck, tankers and trailer, control panels, dials and gauges of aircrafts, asset and property plates; and operating and warning signs for numerous electronics, military vehicles, and machinery etc. Chemical etching is also used to create stencils for commercial art and woodworks. You can always depend upon TNC for any queries regarding the etching of your nameplates and sort out material suiting your specific requirements. රසායනික නිරේඛණය – ඔබගේ සියලු කටයුතු නමක්යැයි අවශ්යතා සඳහා නවීකරණ ක්රියාවලිය


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


・ Chemical etching – ඔබගේ සියලු කටයුතු නමක්යැයි අවශ්යතා සඳහා නවීකරණ ක්රියාවලිය

[මෙම තනතුර සඳහා ලින්ක් (HTML කේත)][URL එක යෙදිය]