உங்கள் விளம்பரம் ஒரு நல்ல தலைப்பு எழுதுதல்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


எந்த ஒரு விளம்பரம் வெற்றி தலைப்பு பெரும்பாலும் உள்ளது என்ற உண்மையை அங்கு மறுக்கிறது. தலைப்பு வாசகர் ஈர்க்க அவரை விளம்பரம் மீதமுள்ள படிக்க செய்ய வேண்டும். விளம்பரம் தலைப்பு முடிவு செய்ய தலைப்பு வெறுமனே கவர்ச்சியுள்ள இருக்க வேண்டும் மற்றும் பல்வேறு முக்கிய புள்ளிகள் பதிக்கப்பட்ட வேண்டும். The headline should catch attention of the eye at the first glance. Words in headlines should act as tags for the advertisement. It should say it all about the content that follows. If a company is selling reasonably priced furniture, the headline of their advertisement should be ?Durable furniture for less price?. This headline will attract the right customers who are on a look out for durable furniture as well as low cost furniture. If the customers to be reached belong to a category that are interested in decorating their house with beautiful furniture and aren?t concerned about the price to get the right look, then the headline can be ?Change how your house looks by our oriental furniture?. Anything other than the prospects should not be included in the headline. If both men and women can use a product, both of them should be referred to in the title, missing out even one of the category is like losing a huge number of potential customers. The title should be instant product seller. According to a research, five times more readers read just the headline when compared to those who read the complete advertisement. So the investment is of no use, if the title isn?t good enough to sell the product. There can be a possibility that the content of the ad isn?t strong enough. All the harm can be undone by having a powerful headline. The headline should be centered on the product and not the company that is selling the product. The customer?s interest should be reflected and he should feel that he is directly addressed. துவங்க ?நீங்கள்? மற்றும் ?நாங்கள்?. So if the client specified on mentioning the company?s name, தாதா?t start the sentence with it. உதாரணமாக, instead of writing ?Tylenol ? solution for sever cold ?, write ?Got sever cold? Try Tylenol?. Never forget to mention the name of the product in the headline. The product name should be of top priority. A snapshot of the benefits of the product should be given in the headline. This is an important quality of a well-phrased headline. The customers look out for advantages when he thinks of buying a product. Keywords like whiter teeth, nutritious cereals, or miraculous growth should be incorporated in the title. If inculcating all these factors have made the headline long, it should be remembered to write the product advantages in bold. If a visual is placed in the advertisement, it will be a good complement. As a picture speak thousand words. But care should be taken that the headline should say some part of the story and the visual should say the rest. தாதா?t repeat the headline or the picture. Too much of cleverness should not be applied to design a headline. There are nearly five hundred advertisements in a local newspaper on weekends. A regular reader reads the headings of all of them. He will be able to classify between a false heading and a genuine heading. No false promises or information should be included in the headline. Over smart headlines are good for award competitions, ஆனால் தாதாவான?t really work with the savvy customers. The headline should give out a positive feeling to the reader. Negativity should be totally excluded as it not only creates a negative impression but the mind will also be not receptive friendly. It sometimes confuses the mind and it interprets a negative meaning of the message being delivered. Confidence should be reflected in the headline. தாதா?t include any doubtful words like if and but. Conditional phrases are a strict no. The sentence should be in present tense, instead of past or future. உங்கள் விளம்பரம் ஒரு நல்ல தலைப்பு எழுதுதல்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Writing a good headline for your advertisement

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]