விற்பனை செய்யும் தயாரிப்புகளின்: ஐந்து சீக்ரெட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்டுபிடித்தவர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்

100 மடங்கிற்கும் அந்நிய அல்லது இழப்பீட்டு தொகைக்கு மணிக்கு விக்கிப்பீடியா வர்த்தகம் எப்படி

நீங்கள் BITMEX உடன் நல்ல பணம் முடியுமா?


100× பெறுங்கள்!! Cryptocurrency எக்ஸ் கணக்கு அமைக்கவும்


1. The most successful products solve a problem. You may think you have a great idea, but if it doesnt solve a real problem, then youll have a tough time generating interest. A good rule of thumb when brainstorming a new idea is to look for the problem first. Find out where consumers are experiencing pain, and then find a way to relieve it. உதாரணமாக: If a manufacturer designed a special blend of potting soil that made it so people never had to water plants, the new potting soil would be solving a problem. People would no longer need to remember to water plants or spend time caring for them. On the flip side, if that same manufacturer designed a special blend of potting soil that was red instead of black, the manufacturer isnt really solving a real problem as the color of potting soil does not present a problem to most consumers. 2. Products that are dependent on another product are cumbersome. Innovation leads to change which leads to better products. Manufacturers are constantly improving their products to keep existing customers and attract new ones. If you create a product that depends on another product or attaches to another product, you run the risk of becoming obsolete. Stand-alone products are generally more appealing and easier to market over the long run. உதாரணமாக: If you create an attachment that fits on a lawnmower, your attachment will only work as long as the size and measurements of the lawnmower never change. So while you may have a good idea that solves a problem with that make and model of lawnmower, its better to stick with a free-standing product that is self-supporting. 3. Sex appeal sells. Even when youre talking about a hand saw. Consumers are attracted to products both for what they do and how they look. The more bells and whistles you have, the more appeal your product has. பிளஸ், it needs to look sexy, மிகவும். Color and design play a big part in a products success. This is especially important if your product is not the first of its kind. You need to be able to differentiate yourself and stand apart from all the other choices available to consumers. உதாரணமாக: Anyone can make a shower head, but a shower head with 10 different settings and an adjustable neck has more appeal and will typically sell better in the mass retail market. It doesnt hurt if it comes in chrome, white and black, மிகவும். 4. Market research doesnt have to be expensive. One of the most important aspects of launching any new product or service, market research is often skipped or overlooked because people think it costs too much. But in reality you dont have to pay exorbitant amounts of money to conduct good market research. You dont even need to hire a firm to do it for you. The best market research is often based on input from friends and family. அனைத்து பிறகு, they are consumers, மிகவும். உதாரணமாக: Once you have an idea, talk to several friends, family members and even co-workers about your product. Come up with a short questionnaire and ask them to honestly rate your idea. Ask them whether they think it solves a problem, if its appealing and if theyd buy it. Tell them to critique your product idea as well find out what it doesnt solve and what they dont like about it. Then make changes based on the majority opinion. 5. A test market is right in your backyard. Another common misconception is that you have to take on the big guns right away. அப்படியல்ல. Targeting small community retailers is a great way to gain valuable insight and sales experience that will build the foundation for mass-market retail success later. உதாரணமாக: If you have designed a revolutionary new garden hoe, try approaching two or three locally owned hardware stores. Set up a meeting with the owner, and tell them youd like to solicit their opinion about your new product. Bring along your prototype and a video demo of your product in action, and ask for feedback. The best outcome, வெளிப்படையாக, would be if they agreed to sell a few of your products in their store. But if nothing else, they will give you great advice on how to make your product better. பிறகு, once you meet with a few owners, take their advice and make improvements to your prototype. Then come back and try again! Dont give up. Persistence pays off and will have you headed for success in no time. To take your invention to the next level, விற்பனை செய்யும் தயாரிப்புகளின்: ஐந்து சீக்ரெட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்டுபிடித்தவர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்


· தயவு செய்து!! இலவச பகிர்ந்து!!

|

பகிர்


・ Products that Sell: ஐந்து சீக்ரெட்ஸ் ஒவ்வொரு கண்டுபிடித்தவர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்

[இந்த இடுகைக்கான இணைப்பு (HTML குறியீட்டை)][தொடர URL ஐ]